Kế hoạch thi Vận dụng kiến thức liên môn năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 10:53 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Kế hoạch thi Vận dụng kiến thức liên môn năm học 2014-2015

Kế hoạch thi Vận dụng kiến thức liên môn năm học 2014-2015

Mục đích của cuộc thi - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành"; - Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục;
    SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 
               Số: ....    /KH_TN1
      (Kế hoạch tổ chức cuộc thi                    Tư Nghĩa, ngày  11   tháng 10   năm 2014
  và vận dụng kiến thức liên môn
để giải quyết tình huống thực tiễn)
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
Năm học 2014-2015

 
 
 

Thực hiện công văn số 1588/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng ngãi về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2014-2015, Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa  xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học như sau:
1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục;
2. Nội dung cuộc  dự thi: 
Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chue quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Đối tượng dự thi: Toàn thể học sinh nhà trường
4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 02 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
5. Tổ chức cuộc thi 
- Ngày 13/10/2014 Ban tổ chức cuộc thi của trường phát động cuộc thi đến toàn thể học sinh của trường;
- Trong tuần 10- học kỳ 1- GVCN các lớp tổ chức triển khai cho học sinh của lớp tham gia dự thi ( cấu trúc bài viết, giới thiệu các sản phẩm đã đạt giải, kế hoạch thực hiện của lớp….) đảm bảo mỗi lớp  chọn ít nhất 02 bài và nộp cho nhà trường;
- Trong tuần 14, GVCN các lớp báo cáo sơ lược: tên tình huống, mục tiêu giải quyết tình huống cho Ban Tổ chức ( Đ/c Bí thư Đoàn trường )
- Thời hạn nộp sản phẩm dự thi : chậm nhất đến ngày 15/01/2015;
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện;
 - Ban giám khảo cuộc thi của trường sẽ chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất để dự thi cấp tỉnh .
6. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi;
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi;
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
7. Xếp giải của cuộc thi
- Các giải dành cho thí sinh cấp trường gồm có các giải như sau: giải nhất,  giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp trường được nhận phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng.
- Các giải dành cho thí sinh dự thi cấp tỉnh gồm có các giải như sau: giải nhất,  giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích dựa trên số bài của học sinh dự thi. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp tỉnh được nhận phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT.
Sở GDĐT sẽ chọn các bài thi đoạt giải cao tham gia cuộc thi cấp toàn quốc.
 
 Nhận được kế hoạch này yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp, các tổ chuyên môn trong toàn trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo ngay cho Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.
 
 Nơi nhận:
- Ban tổ chức hội thi (thực hiện);
- Phòng GDTrH (để báo cáo);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 

Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vận dụng kiến thức kiên môn để giải quyết
tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
A. Trang bìa
                                - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
                - Trường Trung học Phổ thông số 1 Tư Nghĩa
                - Địa chỉ:Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
                - Điện thoại:...........................; Email:....................................
                - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 03 học sinh):
                                1. Họ và tên …………………..
                                                Ngày sinh ……………. Lớp………..
2. Họ và tên …………………..
                                                Ngày sinh ……………. Lớp………..
3. Họ và tên …………………..
                                                Ngày sinh ……………. Lớp………..
B. Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
    Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
    Mô tả ‎‎ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội

 
Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
                - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
                - Trường Trung học Phổ thông số 1 Tư Nghĩa
                - Địa chỉ:Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
                                Điện thoại:...........................; Email:....................................
                - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):
                                1. Họ và tên …………………..
                                    Ngày sinh ……………. Môn………..
Điện thoại:...........................; Email:............................
2. Họ và tên …………………..
                                  Ngày sinh ……………. Môn………..
Điện thoại:...........................; Email:............................
3. Họ và tên …………………..
                                                Ngày sinh ……………. Môn………..
Điện thoại:...........................; Email:............................
 

Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
               
1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong hồ sơ dạy học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

 • Gặp gỡ
 • Cựu học sinh khóa 87
 • Cựu học sinh khóa 87
 • thầy Dũng cùng học trò cũ
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

global block facebook like box